Spońĺahnite sa na najlepŇ°iu cenu v KoŇ°iciach a okol√≠. Preb√≠janie a krtkovanie odpadov bez kompromisov. CEZ V√ćKENDY A SVIATKY SME TU PRE V√ĀS 24/7

Profikrtkovanie

Krtkovanie vykon√°vame mobiln√Ĺm elektromechanick√Ĺm zariaden√≠m, ktor√© ńćist√≠ potrubie pomocou…

Profikrtkovanie

Vysokotlakov√© ńćistenie kanaliz√°cie patr√≠ medzi najmodernejŇ°ie a najpouŇĺ√≠vanejŇ°ie ńćistenie kanaliz√°cie vo svete.

Sme seri√≥zna firma, ktor√° je na trhu 10 rokov a zaober√°me komplexn√Ĺm servisom v oblasti¬†voda a kanaliz√°cia. NaŇ°imi¬† dlhorońćn√Ĺmi sk√ļsenosŇ•ami sme si vybudovali profesion√°lny t√≠m a najmodernejŇ°iu techniku. Kvalitu naŇ°ich sluŇĺieb¬†odr√°Ňĺaj√ļ¬†pozit√≠vne recenzie¬†naŇ°ich spokojn√Ĺch z√°kazn√≠kov. Poskytujeme kvalitn√©¬†krtkovanie ‚Äď ńćistenie odpadov, monitoring kanaliz√°cie a oprava vodovodn√©ho a kanalizańćn√©ho potrubia na kńĺ√ļńć. Pracujeme nonstop a porad√≠me si s kaŇĺd√Ĺm havarijn√Ĺm stavom

POSKYTUJEME 100% SLUŇĹBY za vŇĺdy dobr√ļ cenu

Obr√°Ň•te sa na naŇ°u firmu na n√°s, porad√≠me v√°m a spolu n√°jdeme rieŇ°enie. Sme flexibiln√Ĺ t√≠m, ktor√Ĺ si porad√≠ s upchat√Ĺm odpadom v celom okrese KoŇ°ice. Disponujeme mobiln√Ĺmi krtkovac√≠mi vozidlami, v ktor√Ĺch m√°me t√ļ najmodernejŇ°iu a veńĺmi efekt√≠vnu techniku na vŇ°etky typy kanaliz√°ci√≠ a odpadov√Ĺch potrub√≠.

Vysokotlakov√© ńćistenie kanaliz√°cie vykon√°vame Ň°peci√°lnym strojom, ktor√Ĺ na princ√≠pe vysok√©ho tlaku v kombin√°ci√≠ s veńĺk√Ĺm prietokom rozbije a n√°sledne vyplav√≠ odpad, n√°nos, probl√©m do hlavnej kanaliz√°cie.

NaŇ°a firma PROFIKRTKOVANIE pouŇĺ√≠va inŇ°pekńćnu kameru Ridgid ktor√° je Ň°pińćkou vo svojej triede.Pomocou Ň°peci√°lnej kamery dok√°Ňĺeme n√°jsŇ• poruchy, praskliny, poŇ°kodenia kanaliz√°cie a takisto skontrolovaŇ• stav kanalizańćn√©ho potrubia.

Profikrtkovanie
Profikrtkovanie
Profikrtkovanie
Profikrtkovanie

Krtkovanie vykon√°vame mobiln√Ĺm elektromechanick√Ĺm zariaden√≠m, ktor√© ńćist√≠ potrubie pomocou oceńĺov√Ĺch Ň°pir√°l v kombin√°ci√≠ z r√īznymi koncovkami. Krtkovanie od DN 40mm do 150mm vykon√°vame elektromechanick√Ĺm zariaden√≠m znańćky ROTHENBERGER.

Vymen√≠me poŇ°koden√© ńćasti a skontrolujeme tesnosŇ• pr√≠pojok. V dom√°cnosti ńći vo firme vyuŇĺijete naŇ°u pomoc pri havarijnom stave aj z hńĺadiska prevencie. Od lokaliz√°cie probl√©mu plynule prejdeme k n√°vrhu efekt√≠vneho rieŇ°enia.

Krtkovanie odpadov v PreŇ°ove NONSTOP

ńĆist√≠me odpady a krtkujeme 24 hod√≠n denne, prińćom vykon√°vame vysokotlakov√© ńćistenie kanaliz√°cii a odtokov vysokotlakov√Ĺm pr√ļdom vody.

ńĆistenie kanaliz√°cie

ńĆistenie kanalizańćn√Ĺch pr√≠pojok, krtkovanie kanaliz√°ci√≠ priemyseln√Ĺch objektov, odstraŇąovanie tukov√Ĺch usaden√≠n z potrubia, prevent√≠vne ńćistenie kanaliz√°ci√≠

Prebíjanie profi technikou

Na krtkovanie vyuŇĺ√≠vame naŇ°e pretlakov√© vozidlo, ktor√© poskytuje skutońćn√Ĺ pracovn√Ĺ tlak 210 barov a je vhodn√© pre pouŇĺitie aj vo veńĺk√Ĺch komerńćn√Ĺch a priemyseln√Ĺch objektoch.

Preńćo ńćistenie - krtkovanie v KoŇ°iciach pr√°ve od n√°s?

Firiem, ktor√© pon√ļkaj√ļ krtkovacie sluŇĺby je na trhu neskutońćne mnoŇĺstvo . My sa snaŇĺ√≠me od nich ńćo najviac odliŇ°ovaŇ• r√ĹchlosŇ•ou , flexibilitou, praxou a hlavne finanńćnou dostupnosŇ•ou a samozrejme kvalitou naŇ°ej pr√°ce.

Krtkovanie a preb√≠janie odpadov – KoŇ°ice

NaŇ°u pr√°cu odv√°dzame vŇĺdy tak , aby bol klient maxim√°lne spokojn√Ĺ . To vŇ°etko za tie najlepŇ°ie ceny . Orientańćne cenu za krtkovanie resp. ostatn√© naŇ°e sluŇĺby V√°m vieme povedaŇ• po konzult√°cii telefonicky ,ide√°lne po osobnej prehliadke nakońĺko kaŇĺd√Ĺ syst√©m potrubia kanaliz√°cie a in√Ĺ a m√° svoje Ň°pecifik√°.

Profikrtkovanie
Profikrtkovanie
Profikrtkovanie
Profikrtkovanie

Majiteńĺ domu/bytu m√īŇĺe ńćeliŇ• r√īznym katastrof√°m, avŇ°ak k najv√§ńćŇ°√≠m mus√≠me zaradiŇ•. upchatie dom√°ceho kanalizańćn√©ho syst√©mu.

Upchatie kanaliz√°cie m√° mnoŇĺstvom pr√≠ńćin a zanech√°va veńĺk√© Ň°kody na VaŇ°om majetku. Siln√° b√ļrka alebo zanesenie potrubia sp√īsob√≠, Ňĺe kanalizańćn√Ĺ syst√©m sa preŇ•aŇĺ√≠ a odpad sa m√īŇĺe dostaŇ• linkou sp√§Ň• do domu cez odtoky suter√©nu, toalety. Vysk√ļŇ°ali ste najprv preńćistiŇ• odpadov√© potrubie a v√°Ň° probl√©m s uchat√Ĺm odpadom pretrv√°va?

Obr√°Ň•te sa na naŇ°u firmu PROFIKRTKOVANIE, porad√≠me v√°m a spolu n√°jdeme rieŇ°enie.

Pr√≠ńćiny upchatia odpadu najńćastejŇ°iou prek√°Ňĺkou v potrub√≠ je ako rolka toaletn√©ho papiera, spl√°chnut√° handra, detsk√© obr√ļsky, bunińćinov√© obr√ļsky, hygienick√© vloŇĺky, plastov√© sitko z WC, prelomeniny, praskliny, prepadnut√© a zasypan√© √ļseky, prerastenie koreŇąmi, zl√© sp√°dovanie alebo ńćasto neodborn√° inŇ°tal√°cia r√īznych pripojen√≠.

Spońĺahnite sa na 100% kvalitu a najlepŇ°iu cenu krtkovania a preb√≠jania v celom PreŇ°ove

0
ROKOV
SK√öSENOST√ć
0
√öSPE҆N√ĚCH
ńĆISTEN√ć
0 /7
NON STOP
SLUŇĹBA

Krtkovanie - preb√≠janie odpadov KoŇ°ice

Profesion√°lne ńćistenie - krtkovanie vŇ°etk√Ĺch moŇĺn√Ĺch potrub√≠ za najlepŇ°ie ceny.
NajlepŇ°ia cena
  • DŇĺungńĺa, Kaveńćany, Sever, S√≠dlisko ҧahanovce, Star√© Mesto, Lorinńć√≠k, Lun√≠k IX, Myslava, PereŇ°, Pońĺov, S√≠dlisko KVP, ҆aca, Z√°pad, Dargovsk√Ĺch hrdinov, KoŇ°ick√° Nov√° Ves, Barca, Juh, Kr√°sna, Nad jazerom, ҆ebastovce, VyŇ°n√© Op√°tske.

Bańćkov√≠k, BaŇ°ka, BelŇĺa, Beniakovce, Bidovce, BlaŇĺice, Bońćiar, Bohdanovce, Boliarov, Budim√≠r, Bukovec, Bunetice, Buzica, Cestice, ńĆakanovce, ńĆaŇąa. ńĆeńćejovce, ńĆiŇĺatice, DebrańŹ, Drienovec, DruŇĺstevn√° pri Horn√°de, ńéurńŹoŇ°√≠k, ńéurkov, Dvorn√≠ky-Vńćel√°re, Geńća, GyŇąov, Hańćava, H√°j, Haniska, Herńĺany. Hodkovce, HosŇ•ovce, HraŇ°ov√≠k, H√Ĺńĺov, Chorv√°ty, Chrastn√©, Jan√≠k, Jasov, KalŇ°a, Kecerovce, Kecerovsk√Ĺ Lipovec, Kechnec, KokŇ°ov-BakŇ°a, Kom√°rovce. Kostońĺany nad Horn√°dom, KoŇ°ick√° Bel√°, KoŇ°ick√° Polianka, KoŇ°ick√© OńĺŇ°any, KoŇ°ick√Ĺ Kleńćenov, Kr√°ńĺovce, Kysak, Mal√° Ida, Mal√° Lodina, Medzev, MilhosŇ•, Mokrance. Moldava nad Bodvou, Mudrovce, NiŇĺn√° Hutka, NiŇĺn√° Kamenica, NiŇĺn√° MyŇ°ńĺa, NiŇĺn√Ĺ ńĆaj, NiŇĺn√Ĺ Kl√°tov, NiŇĺn√Ĺ L√°nec, Nov√° Polhora, Nov√°ńćany, Nov√Ĺ SalaŇ°. ObiŇ°ovce, OlŇ°ovany, Op√°tka, Opin√°, PaŇąovce, Peder, Per√≠n-Chym, Plosk√©, Poprońć, R√°koŇ°, Rankovce, ReŇ°ica, Rozhanovce, Rudn√≠k, Ruskov. Sady nad Torysou, SeŇąa, Sk√°roŇ°, Slanńć√≠k, Slanec, Slansk√° Huta, Slansk√© Nov√© Mesto, Sokońĺ, Sokońĺany, Svinica, ҆emŇ°a, ҆t√≥s, Trebejov, TrsŇ•any, Trsten√© pri Horn√°de. TurŇąa nad Bodvou, Turnianska Nov√° Ves, Vajkovce, Valaliky, Veńĺk√° Ida, Veńĺk√° Lodina, Vt√°ńćkovce, VyŇ°n√° Hutka, VyŇ°n√° Kamenica. VyŇ°n√° MyŇ°ńĺa, VyŇ°n√Ĺ ńĆaj, VyŇ°n√Ĺ Kl√°tov, VyŇ°n√Ĺ Medzev, Z√°diel, Zlat√° Idka, ŇĹarnov, ŇĹdaŇąa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print